Nghệ thuật công cộng

Tiếng trống của hòa bình và phẩm giá

Nghệ thuật công cộng

Vui chơi gia đình và cộng đồng

Nghệ thuật công cộng

Một cuộc sống hài hòa với tất cả các tạo vật

Nghệ thuật công cộng

Ếch

Nghệ thuật công cộng

Tạm trú Bắc Cực

Nghệ thuật công cộng

Petros

Nghệ thuật công cộng

Liên tục

Nghệ thuật công cộng

Truyền thuyết

Nghệ thuật công cộng

Cánh quạt thời gian ở Thung lũng Platte

Nghệ thuật công cộng

Bước nhảy vọt của niềm tin

Trang 5 - 26