Chúng tôi đã tạo ra một loạt các hoạt động xung quanh các tác phẩm nghệ thuật trong bộ sưu tập Nghệ thuật Công cộng Denver.

Mỗi hoạt động đều phù hợp với tiêu chuẩn nội dung của Bộ Giáo dục Colorado (CDE) và tăng độ khó dựa trên độ tuổi và khả năng tổng hợp thông tin của học sinh. Mỗi bảng tính hoạt động được gắn nhãn với cấp lớp dự định. Ví dụ: Mẫu giáo-lớp hai được dán nhãn K-2, lớp ba-lớp sáu được dán nhãn 3-6. Tất nhiên, học sinh ở mọi lứa tuổi và khả năng đều được chào đón và khuyến khích thử thách bản thân vượt quá trình độ lớp của họ.

Chúng tôi hy vọng bạn thích khám phá bộ sưu tập Nghệ thuật Công cộng Denver của mình!

Dành cho các nhà giáo dục và phụ huynh - Hoạt động nghệ thuật công cộng-Mục tiêu học tập và tiêu chuẩn giáo dục