Ngày cuối cùng để nộp bằng cấp cho Ủy ban Nghệ thuật Công cộng Inspiration Point Park