• Tên

  Bước nhảy vọt của niềm tin

 • Vị trí

  Speer Blvd. và Wewatta St.

 • Neighborhood

  Cực quang

 • Loại tác phẩm nghệ thuật

  Điêu khắc công cộng

 • Vật liệu

  Thép sơn

Về