• Tên

  Gratis và Aegis

 • Vị trí

  Sở Cảnh sát Denver, Đồn Quận 3

 • Neighborhood

  Công viên rửa

 • Loại tác phẩm nghệ thuật

  Điêu khắc công cộng

 • Vật liệu

  thép

Về