Ngày cuối cùng nộp hồ sơ dự án nghệ thuật công cộng Larimer Bridge – Connecting Auraria