የቋንቋ አግባብነት

Denver Arts &Venues ለፌደራል የሰብአዊ መብት ሕጎች እና ደጋፊዎች እና አከባባሪዎች እና በዘር, ቀለም, በብሔረሰብ አመጣጥ, በዕድሜ, በአካል ጉዳት, በጾታ ወይም በቋንቋ ላይ ተመርኩዘው አድልዎ አያደርግም. አስፈላጊ ሆኖ ከተገኘ በዋነኛ ቋንቋህ በቃል ወይም በጽሑፍ የሰፈረ የቋንቋ እርዳታ አገልግሎት የመጠየቅ መብት አለህ። እባክዎ ዴንቨር አርት &Venues ያግኙ እና እነዚህ አገልግሎቶች በነፃ ይሰጥዎታል. DAVLanguageAccess@denvergov.org 

ሰነዶችን በአማራጭ መልክ (ለምሳሌ በብሬይል፣ በትልቅ ህትመት ወይም በቀላሉ ሊደረስበት በሚችል የኤሌክትሮኒክ ፎርማት) ለመጠየቅ እባክዎን DisabilityAccess@denvergov.org 

የምልክት ቋንቋ ኢንተርፕሬተር ወይም ካርት አገልግሎት ለማግኘት እባክዎ DAVLanguageAccess@denvergov.org 

ለሌሎች የአካል ጉዳተኞች ማረፊያ, እባክዎ DisabilityAccess@denvergov.org ያግኙ 

እባክዎ ቢያንስ ቢያንስ ለሶስት የስራ ቀናት በፊት ለሰው ማረፊያ እና ቢያንስ ለትርጉም አገልግሎት ቢያንስ ከሰባት ቀናት በፊት ያግኙን.

Denver Arts &Venues በ ረፍት የ DAVLanguageAccess@denvergov.org ተከናውኖ, የ ብየዳ አውድማ, የ ብየዳ አውድማ, የ 1000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 000 000 00 00 000   000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000,000 000,000 000 000,000 000,000 000 000,000,000 0000 000,0000 000,0000 000,000,000 000 000,000 000,000 000,000 000,000,000 000,000 000,000,000 000 000 000,000 000 000 000 000 000 000,000,000

لقوانین المدنیة الفدرالیة ጠ/ት የግጥም መድበል التمییز التمییز Denver Arts &Venues

العرق أو اللون أو الأصل القومي أو العمر أو الإعاقة أو النوع لإدراج لغة. من حقك طلب خدمات المساعدة اللغویةالبرید البرید ርር ርትዕ & Venues الشفھیة 1 000 الأساسیة 000000000000000000000000000000000000000000000 یرجى التواصل معوسیتم توفیر ھذه الخدمات لك مجاناً. DAVLanguageAccess@denvergov.org 

ዴንቨር የሥነ ጥበብ ሥራዎች & venues သည် ဗဟိုအစိုးရ၏ အများြပည်သူရပိုင်ခွင့်များဆိုင်ရာ ဥပေဒများကို လိုက်နာ􀆱ပီး၊ လူမျိုး၊ အသားေရာင်၊ မူရင်း􀇳ို င်ငံ၊ အသက်အရွယ်၊ မသန်စွမ်းမ􀋪၊ ဘာသာစကားအပါအဝင်၊ အမျိုးသားအမျိုးသမီးအြဖစ်ခံယူမ􀋪တို့ကို အေြခခံ􀆱ပီး ခွဲြခားဆက်ဆံြခင်း မြပုပါ။ လိုအပ်ပါက၊ ေြ ပာစကားအတွက်ြဖစ်ေစ ေ ရးသားထားသည့် စကားအတွက်ြဖစ်ေစ အကူအညီဝန်ေဆာင်မ􀋪များကို သင်အဓိကေြပာဆိုေသာ ဘာသာစကားြဖင့် ေ တာင်းဆိုပိုင်ခွင့် သင်၌􀇹ှိ ပါသည်။ Denver Arts &venues ကို DAVLanguageAccess@denvergov.org  တို့တွင် ဆက်သွယ်ပါ၊ ထိုအခါ ဤဝန်ေဆာင်မ􀋪များကို သင့်အား အခမဲ့ေပးပါမည်။

ዴንቨር አርት ኤንድ ቬውስ 遵守适用的联邦民权法律,并且不会因为种族、肤色、民族、年龄、残疾或性别 (包括语言)而歧视任何人。 如有需要,您有权申请您的首选语言的口头或书面语言援助服务。 请联系 ዴንቨር የሥነ ጥበብ ቦታዎች DAVLanguageAccess@denvergov.org  将免费为您提供此等服务。

قوانین የግጥም مدنی ሙጥፍ نژاد رنگ پوست, በ ዩ ملی,Denver Arts &Venuesسن، معلولی ت یا جنسیت و زبان افراد را مورد تبعیض قرار نمیدھد. این حق شماست کھ در صورت نیاز، خدمات1000 000 000 000 000 00 000 000 00 00 000 000 00 00 000 00 0 کنید اصلی کمکزبانی شفاھی یا کتبی نشانی ایمیل DAVLanguageAccess@denvergov.org  00 00 000 000 00 000 000 000 000 000 000 0 لطفا باتماس بگیرید و این خدمات بھ صورت رایگان بھ شما ارائھ میشود شماره تلفن

Denver Arts &Venues respectes les lois fédérales applics en matière de droits civiques et n'exerce aucune መድልዎ fondée sur la race, la couleur, l'origine nationale, l'ge, la situation de handicap ou le sexe, y is la langue. Vous avez le droit de demander des services d'assistance linguistique orale ou écrite dans ቮይድሬ langue ore en cas de besoin. Veuillez contacter Denver Arts &Venues à DAVLanguageAccess@denvergov.org , et ces services vous seront offerts gratuitement.

ዴንቨር አርት ኤንድ ቦታዎች လူၤပိာ်မၤထွဲ၀ဲဒၣ်ကီၢ်စၢဖှိၣ်ကမျၢၢ်ခွဲးယာ်ဂ့ၢ်၀ီသဲစးတၢ်သိၣ်တၢ်သီတဖၣ်ဒီး တပဲာ်ထံနီၤဖးတၢ် ဒိးသန့ၤသးလၢ ကလုာ်ဖံးဘ့ၣ်လွဲၢ် ကလုာ်ဂံၢ်ထံး သးနံၣ် တၢ်နီၢ်ခိက့ၢ်ဂီၤတလၢပှဲၤ မ့တမ့ၢ် တၢ်ကဲမုၣ်ခွါလၢကပာ်ဃုာ်ကျိာ်အဂီၢ်ဘၣ်လီၤႋ မ့ၢ်နတၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်လၢကဃ့ထီၣ်ကျိာ်တၢ်တိစၢၤမၤစၢၤလၢတၢ်စံးကတိၤလၢထးခိၣ် မ့တမ့ၢ် တၢ်ကွဲးလံာ်ကွဲးလဲၢ် လၢအမ့ၢ်နဂံၢ်ခီၣ်ထံးကျိာ်အဂီၢ်ဖဲအလီၢ်အိၣ်န့ၣ်လီၤႋ ၀ံသးစူၤဆဲးကျၢ Denver Arts &venues ဖဲ DAVLanguageAccess@denvergov.org  ဒီးတၢ်ဖံးတၢ်မၤတဖၣ်အံၤ ကမၤစၢၤနၤလၢနတဘၣ်လၢာ်ဒီး တၢ်ဘူးတၢ်လဲဘၣ်န့ၣ်လီၤႋ

የዴንቨር አርትስ & भाषा ቨነቨለገለንገለ गन􀅊लािग लागूयो􀆶 फेडेरल नाग􀄯अिधकारकानुनह􀅝को पालना गद􀅊छ तथा जात, वण􀅊, उ􀈋ि􀈅 रा􀊼􀅌, उमेर, अस􀆅ता, वा िल􀇀का आधारमािवभेद गद􀅔न। यिद आव􀊴क भए, आफ्नो प्राथिमक भाषामा मौ􀄰खक वा िल􀄰खत भाषा सहयोगसेवाह􀅝का लािग अनुरोध गनु􀅊 तपाईँको अिधकार हो। कृपया ዴንቨር አርት ኤንድ ቦታዎች लाई DAVLanguageAccess@denvergov.org  मा स􀉼क􀅊 गनु􀅊होस् र यी सेवाह􀅝 तपाईँका लािग िनशु􀊋 प्रदान ग􀄯रनेछन्।

Denver Arts & Venues соблюдает действующие федеральные законы о гражданских правах и не допускает дискриминации по признаку расы, цвета кожи, национального происхождения, возраста, инвалидности или пола, а также языку. Вы имеете право, если необходимо, запросить помощь в виде устного или письменного перевода на свой основной язык. Пожалуйста, обратитесь к следующему лицу Denver Arts &Venues по DAVLanguageAccess@denvergov.org  , эти услуги будут предоставлены вам бесплатно.

Denver Arts &Venues waxay addeecda sharciyada xuquuqda madaniga ee Dowladda dhexe oo ma sameeyaan wax takoor ah o sal looga dhigo jinsi, middab, asal qaran, da', naafonimo, ama lab ama didam ama didoo lagudo luqad... Xaq baad u leedahay inad codsatid adeegyo caawimaad oo a ah ama mid qoraal ah oo aad ku so codsan karto luqaddaada koowaad in aad ku so codsato, haddi loo baahdo... Fadlan kala xiriir Denver Arts &Venues kala so xiriir DAVLanguageAccess@denvergov.org  oo adeegyadan ayaalagu sion ai bilaash ai bilaash ah aan lag aan lagugu so dalacayn...

Denver Arts &Venues cumple con las leyes vigentes en materia de derechos cies y no discrimina por motivos de raza, ቀለም, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo, ni tampoco por el idioma. Uted tiene derecho a ጠበቃ servicios de asistencia de idiomas oral o escrita en su idioma ዋና መምህራን, si lo necesita. Póngase en contacto con Denver Arts &Venues al DAVLanguageAccess@denvergov.org  y se se proporcionarán estos servicios sin costo.

Denver Arts & Venues tuân thủ các luật Lián bang áp dụng về dân quyền vàkhng phâ biệt đối xử n cơ sở chủng tộc, màn phân cơ sở chủng tộc, màd, nguồn gốc quốc gia, độ tuổi, tình trạng khuyết tật giới tính khi cung cấp dịch vụ ngon ngữ. ኩዊ vị cầu dịch vụ hỗ trợ vị quyền ንጎን ngữ ኳ lời nón văn bản bằng ngon ngon ngữ chính của qu vị inh, nếu cần. vui lòng liên hệ Denver Arts &venues tại DAVLanguageAccess@denvergov.org, và những dịch vụ này sẽ được cung cấp miễn phí cho qui vị.